Ochrona Danych Osobowych

 Wykonujemy usługi opracowania bezpieczeństwa informacji oraz dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r oraz polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r.

Co to oznacza dla naszych szkół?

Oznacza to, że są one zobowiązane do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ponieważ szkoły oraz placówki oświatowe w swojej działalności wykorzystują dane osobowe uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Najważniejsze dla każdej jednostki organizacyjnej, którą obowiązuje RODO jest profesjonalne podejście do tematu RODO ze spokojem i zrozumieniem.

RODO niczego nie zakazuje. RODO nie należy się bać.

RODO definiuje jakie procesy w jednostkach, powinny istnieć, aby przetwarzać dane osobowe w sposób bezpieczny i z odpowiednią dbałością o dobra osób, których dane posiadamy.

Oferujemy

Wdrożenie RODO jako kompleksowy proces służący dostosowaniu szkoły do wymaganych prawem przepisów w tym:

>

analizę ryzyka,

>

stworzenie dokumentacji wymaganej przez RODO,

>

wsparcie w utrzymaniu zgodności z RODO,

>

szkolenia,

>

przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych, jako usługę.

Wdrożenie uwzględnia wszystkie obowiązujące przepisy placówek oświatowych w tym:

>

Prawo oświatowe,

>

Karta Nauczyciela,

>

Ustawa o Systemie Oświaty,

>

Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej,

>

Ustawa o Finansowaniu Zadań Oświatowych,

>

rozporządzenia do wyżej wymienionych ustaw.

Korzyści dla Szkoły:

Wprowadzenie wymaganych prawem standardów w zakresie ochrony danych osobowych uczniów, kadry naukowej oraz pozostałych pracowników szkoły.

Ważne:

Zgodnie z RODO, administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły jest ten, kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych, czyli szkoła, którą reprezentuje dyrektor szkoły, w skrócie ADO.

Jednocześnie administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (rozliczalność) przed Urząd Ochrony Danych Osobowych, w skrócie UODO.

Jakie są obowiązki i wymogi w stosunku do szkół?

Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana jest do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym do:

1

spełnienia względem osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego,

2

zabezpieczenia danych osobowych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,

3

ochrony przed zniszczeniem lub utratą,

4

respektowania praw osób, których dane są przetwarzane,

5

wyznaczenia inspektora ochrony danych, w skrócie IOD.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych:

Dyrektorzy szkół zobowiązani są do wyznaczenia inspektora ochrony danych (w skrócie IOD), co opisane zostało w art. 37 RODO, oraz zawiadomienia o tym Prezesa UODO

RODO podkreśla, że inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

Zaleca się więc, zlecenie firmie zewnętrznej usługi fachowego wsparcia w całym procesie dostosowania do RODO.