GDPR czyli polskie RODO

Ochrona danych osobowych

   Wykonujemy usługi opracowania bezpieczeństwa informacji oraz dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r oraz polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r.


Pełnimy funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zleceniodawców, tzw. IOD


Kogo dotyczy RODO?

RODO zostało przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, które weszło w życie 25 maja 2018 r., co oznacza, że jego przepisy obejmują wszystkie podmioty działające na terenie UE, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych. Dotyczy to przedsiębiorstw, które oferują swoje towary i usługi osobom przebywającym na terytorium UE. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, są zobligowane do stosowania RODO zarówno w stosunku do danych osobowych swoich kontrahentów, jak i zatrudnionych pracowników.


Proponujemy Państwu:

Wdrożenie RODO, jako kompleksowy proces służący dostosowaniu procesów biznesowych, systemów informatycznych i dokumentacji firmy do wymogów RODO.

Przeprowadzenie audytu zgodności z wymogami RODO

Weryfikujemy procesy przetwarzania danych osobowych. Na tej podstawie ustalamy zakres niezbędnych do wprowadzania zabezpieczeń w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka

Analizę ryzyka

Identyfikujemy ryzyka dotyczące przetwarzania danych osobowych, analizujemy dotychczasowe zabezpieczenia, a także oszacujemy poziom ryzyka

Stworzenie dokumentacji zgodnej z RODO

Przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych wg. obowiązującego prawa, oraz uwzględniającą specyfikę działalności firmy, między innymi: umowy, regulaminy, formularze, klauzule informacyjne, klauzule zgód, umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych

Wsparcie, Konsultacje

Wspieramy w utrzymaniu zgodności z RODO – bieżące konsultacje w kwestiach systemów i procedur dotyczących osobowych danych, audyty kontrolne, dostosowanie dokumentacji do zmian w organizacji

Szkolenia

Podnosimy świadomość i kompetencje kadry zarządzającej, właścicieli procesów, pracowników oraz kazdych osób przetwarzających dane osobowe, poprzez ustawiczne szkolenia dedykowane z zakresu ochrony danych osobowych

W praktyce wdrożenie RODO oznacza dostosowanie:
>

procesów biznesowych,

>

systemów informatycznych,

>

dokumentacji.

Oferujemy także pomoc przy utrzymaniu systemu ochrony danych:
>

audyty kontrolne,

>

wsparcie funkcji inspektora ochrony danych,

>

przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych.

Korzyści dla Klienta::
1

Ochrona danych osobowych, czyli kapitał informacyjny firmy

Dane osobowe mają wymierną wartość przekładającą się na sukces ekonomiczny, jednak wymagają należytej ochrony. Prawidłowe i skuteczne wdrożenie RODO nie tylko pozwala na ochronę praw lub wolności osób fizycznych, ale powinno również służyć interesom przedsiębiorców, którzy będą w stanie skuteczniej chronić swój informacyjny kapitał.
2

Technologiczna neutralność RODO

RODO nie wskazuje wprost, jakie rozwiązania technologiczne i organizacyjne należy wdrożyć w celu ochrony danych, dlatego też daje to administratorom możliwość swobody w doborze najbardziej odpowiednich środków, co z kolei nie będzie hamowało rozwoju technologii.
3

Wdrożenie RODO pozwala wykryć różne nieprawidłowości organizacji, co przekłada się na wymierne korzyści biznesowe.